Dataskyddspolicy

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är ett komplement till våra allmänna villkor och eventuella tjänstespecifika villkor och SLA, vårt personuppgiftsbiträdesavtal samt bilaga 1 för hantering av personuppgifter som samtliga finns att tillgå på vår webbplats. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

 

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon eller supportsystem för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund vid registrering (t.ex. adressuppgifter), eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter (t.ex. IP-adresser eller loggning av användare).

 

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

 

Identifiering: Vanligtvis utgörs detta av personnummer och namn inom Sverige.

 

Kontakt: Information som t.ex. e-post, kontaktuppgifter och telefonnummer. Detta är viktigt för att kunna exempelvis erbjuda support, skicka fakturor eller kontakta dig med viktig information om din tjänst.

 

Historik: Exempelvis inloggningshistorik, utförda ändringar i vår tjänst eller begäran över internet till dina tjänster.

 

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

Samtliga behandlingar utförs med stöd av att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning. Du kan läsa mer om detta här:

 

Avtal med den registrerade: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-forpersonuppgiftsbehandling/avtal/

 

Rättslig förpliktelse: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-forpersonuppgiftsbehandling/rattslig-forpliktelse/

 

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Informationen krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster (exempelvis för fakturering, kundtjänst, ekonomisk administration, fullfölja avtal eller identifikation av ägarskap). Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information om ditt konto, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post.

 

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part, utöver vad som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtandaden mot dig som kund, utan att du har medgivit detta. Undantag görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

 

I vissa fall kan enstaka personuppgifter behöva lämnas till utvalda leverantörer vid eventuell felsökning, support eller liknande. Vi kommer inte sälja dina uppgifter vidare till extern part, ej heller dela med oss av dina uppgifter utan ditt samtycke, utöver vad som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Då vi alltid strävar efter att skydda din information, kommer vi och våra leverantörer att vidta de legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vår leverantör har också fullgoda biträdesavtal med alla leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vår leverantör har ett omfattande system med flera säkerhetsnivåer genom både logisk nätbegränsning, accessnivåer, larm och intrångsskydd av olika slag. De och vi arbetar också enligt ”Privacy by design” vid utveckling, både internt och tillsammans med partners.

 

Din rätt till de data som finns registrerad

Som registrerad person och kund hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig.

 

Dessa är:

 

Information

Som kund kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

 

Rättelse

Förändring av registrerade uppgifter sker genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

 

Begränsning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Vi kan då stoppa all annan behandling (vilket också innebär att vi måste stoppa leveransen av våra tjänster) till dess att en korrigering har utförts eller tills det går att fastslå vad som är korrekt och inte.

 

Dataportabilitet

För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av samtycke/avtal) har du av oss rätt att få ut dessa i ett maskinläsbart format.

 

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.

- Om det saknas rättslig grund för behandlingen eller om behandlingen är olaglig.

- Det saknas berättigat skäl för fortsatt behandling.

- Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring.

 

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller fullfölja och genomdriva våra aktiva avtal.

 

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan i vissa fall använda oss av automatiserat beslutsfattande om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, till exempel vid utvärdering och förbättring av våra tjänster (t.ex. analys av trafik och användning).

 

Cookies (kakor) på vår webbplats

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

 

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post och/eller i din kundportal. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

 

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till vår supportorganisation via e-post eller telefon. Kontaktinformation finns på vår webbsida.